Maria Lindström

Hjärtat tar aldrig semester. Text av Stefan Sundström, fd Farstabo. Foto © M LindströmVenedig. Foto © M LindströmDetalj av klädstreck i Venedig © Foto: M LindströmLuftpoesi – en artist´s book. © Foto: M Lindström

Luftpoesi – ordlek och kommunikation mellan Farstabor

En stad eller plats består av sina hus, affärer, gallerior, parker etc. men staden eller platsen utgörs av de människor som bor och vistas där. Det är människorna som ger staden liv och ger den sin särskilda stämning eller själ. I mitt konstnärliga arbete är jag intresserad av människorna som befolkar platsen och av deras berättelser. Vi delar en plats, en stad, ett hus gemensamt men med våra egna berättelser och erfarenheter, platsen eller huset blir som en ramberättelse för samlingen av berättelser som den rymmer.

Farsta växer och får nästan dubbelt så många innevånare fram till 2030. Vem bor här idag och vem flyttar hit? Vilka berättelser finns här idag och vilka kommer till?

I september 2015 gjorde kursen en studieresa till Venedig med fokus på stadens offentliga rum. Venetianarna delar sin stad med tusentals turister, trots det finns en närvaro och privat sfär på de många torgen och bakgårdarna, grannar möts, barn leker, rop och skratt blandas med sorl från samtal. En typisk gatubild och en del av vardagen i stadsrummet är tvätt som hänger på tork längs med husfasaderna och mellan husen. Kläderna visar sin ägares skal, de berättar om triviala, privata aktiviteter och om vem som bor i huset. Det offentliga rummet används mer än som det gemensamma vardagsrummet, som man brukar tala om när användningen av det offentliga rummet ska beskrivas.

Min tanke är att skapa kommunikation mellan grannar i de nya husen och de befintliga.  Genom ett lekfullt sätt, liknande magneterna med ord på kylskåpsdörren som flyttas om och lämnar meddelanden till övriga familjemedlemmar och vänner, flyttar orden ut på lakans- och handduks-stora tyger hängda på klädstreck. Klädstrecken nås från loftgångar och allmänna utrymmen (vädringsbalkonger) i flervåningshusen och nya poetiska påståenden eller meddelanden kan skapas så ofta man har lust och behov. Ord och meningar kan formuleras om och få ny innebörd, linan går att dra fram och tillbaka för att enkelt ändra ordföljden, varje lakan har 2-4 olika ord, genom att vända dem och eller flytta om dem på linan kan nya meningar bildas.

På Farsta bibliotek kan man låna ord för att formulera om och göra nya meningar. Orden finns i ett slags storskaligt kartotek, ett rum för ”lakans-orden” hängda på galgar på ställningar. Kartoteket är i sig  ett offentligt verk, en slags artist´s book som ger betraktaren och låntagaren möjlighet att praktiskt taget befinna sig i och vandra runt bland bokstäver och ord. Byten och utlåning sker med hjälp av bibliotekspersonalen.

Orden är screentryckta på segelduk och hängs upp med klädnypor på vajer spända mellan husen.  Verkets första meningar – när Luftpoesi installeras och hängs upp – är mina egna påståenden eller meddelanden men genom att vända lakanen, byta ordföljd eller låna/byta ut ord på biblioteket skapas nya meningar.

I bibliotekets kartotek finns Farstabornas egna ord, dessa är insamlade från olika åldersgrupper och från personer i olika sammanhang, för att få en bredd i ordförrådet och för att de inte ska vinklas i någon särskild riktning. Frankerade och adresserade kuvert har delats ut, innehållande 60 blanka lappar med uppmaning att skriva adjektiv, verb och substantiv i valfri böjning och form och sedan posta det till mig.

Luftpoesi är ett tillfälligt verk, tänkt att finnas på en plats 6-8 månader. Om de boende så önskar kan verket permanentas, ett gemensamt ”ordförråd” arbetas fram genom olika sociala aktiviteter och workshops, ordförrådet förvaltas sedan av de boende.

Luftpoesi kan uppstå var helst man önskar i nybyggda bostadsområden eller i förtätning av redan befintliga. Det fungerar också i ljusgårdar t ex på större arbetsplatser och i offentliga byggnader.

 

 

English:

 

 

Air Poetry – playful communication between neighbors

A city consists of their houses, shops, malls, parks, etc but it is the people living and staying there who are giving the place its special atmosphere or soul. In my artistic work I am interested in the people who populate the place and their stories. We share a place, a city, a house together but with our own stories and experiences, the place or the house will be a comprehensive summary of the collection of stories it holds.

On a study trip to Venice in September 2015, with focus on the city’s public spaces, I noticed the Venetians share their city with thousands of tourists, although there is a presence and privacy in the many squares and backyards, neighbors meet, children playing, shouting and laughter mixed with the murmur of conversation. A typical street scene and part of everyday life in the urban space is washed clothes hanging out to dry along the facades and between houses. The clothes show the owner’s shell, they reveals trivial, private activities and who are living in the house.
My idea is to create communication between neighbors in the new buildings and the existing ones.

Words printed on sheets and towels hangs out on clotheslines, the clotheslines will be reached from   balconies and public spaces in the apartment blocks. New poetic statements or messages can be created as often as you wish or need. Words and sentences can be reformulated and receive new meaning, the rope can be pulled back and forth to easily change the word order, each sheet has 2-4 different words, by reversing them or move them on the line, new sentences are formed.
You can borrow new words at the library and make new sentences. The words are a kind large-scale card index, a room filled with words on sheets and towels on hangers. The card index is in itself a public work, a kind of artist’s book giving the viewer and the borrower the opportunity to actually wandering around among the letters and words.

Air Poetry is a temporary work, if residents wish to make the work permanent, a common “vocabulary” is worked out through various social activities and workshops, the words are managed then by the residents.
Air Poetry can occur wherever one wishes in new residential areas or in densification of existing ones. It also works in atriums, for example, in large workplaces and in public buildings.

 

 

For print: A1.pdf 

Homepage:marialindstrom.se

Contact: contact[a]marialindstrom.se

 

 

 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/3/8/goingpublic.se/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Comments are closed.