Alejandra Lundén

Så länge jag är kvar © Alejandra Lundén 2015Så länge jag är kvar 3. @ Alejandra Lundén 2015.Så länge jag är kvar 4. @ Alejandra Lundén 2015.

Så länger jag är kvar

Beskrivning och bakgrund.

Mitt förslag har sin utgångspunkt i fiktiva samtal mellan mig och en älskad familjemedlem som nyligen gick bort. Jag tar långa promenader i Farsta och inombords samtalar jag med min mormor. Jag återvänder många gånger och samtalens kärna handlar om närvaro, frånvaro och döden. Vad blir det kvar när någon går bort? Minnen av stunder tillsammans, av gester, av ord. Och tystnad. Kan våra minnen fylla tystnaden? Räcker det för att släcka ens längtan?

Hur talar man om en personlig förlust, om en privat sorg i en offentlig miljö? Lågmält vill jag berätta och dela med mig av de inre samtal jag haft i form av korta fragment, i en dikt.

Verserna finns spridda på tre viloplatser som är valda en bit ifrån varandra i området mellan koloniområdet och Farstastrandsbadet.

Landskapet är öppet med långa siktlinjer och närhet till vattnet. Magelungen sjön kan ses från alla de platser jag föreslår för placering av verket. Området ligger nära samhället och till viss del ändå avskilt tack vare de omringande skogspartierna. Dit kommer folk året runt. Man promenerar, badar och solar, leker, idrottar, vilar. Det är en mötesplats. Här, beroende på vilka aktiviteter som pågår, kan gränsen mellan det privata och det offentliga suddas ut.

Här kanske man upptäcker endast en vers en dag och de andra vid något annat tillfälle. Eller för att kunna ta del av hela dikten kan man promenera emellan dem. På det här sättet leker verket över tiden.

 

Teknisk genomförande

Förslag på parksoffor är, tre Kajen soffor och två Kajen solsoffor. Båda är designade av Thomas Bernstrand och produceras av Nola Industrier AB.

Original Kajen sofforna tillverkas av träslaget furu. I mitt förslag ersätts furu med Accoya® som är ett modifierat trä genom acetylering. I produktionen av Accoya® används snabbväxande trä från FSC-certifierade skogar samt en miljövänlig och giftfri behandling. Den här behandlingen är en fullständigt modifierande process. Fördelen med Accoya® är dess exceptionella hållbarhet, fukttålighet och formstabilitet. Därför lämpar det sig för krävande utomhusmiljöer och tuffa väderförhållanden.

Bokstäverna till verserna skärs ut med vattenskärningsteknik i 5 mm tjock mässing. Efteråt limmas bokstäverna fast i respektive urfräst bokstav i parksoffornas ryggribbor. Texten ligger då nersänkt och i samma nivå som träytan.

 

 

English:

Description and background

My proposal is based on the fictitious conversation between me and a beloved family member who recently passed away. I take long walks in Farsta and within I talk with my grandmother. I return many times and the talk’s core is about presence, absence and death. What is it left when someone goes away? Memories of shared moments, of gestures, of words. And silence. Can our memories fill the silence? Is it enough to calm our longing?

How can we talk about a personal loss, about a private grief in a public setting? Quietly, I want to tell about and share the inner conversations I had. I share some fragments that I have shaped together into a poem.

The verses are scattered in three resting places selected at a distance from each other in the area between the gardening plots and Farstabadstrand.

The landscape is open with long lines of sight and is located close to the water. The lake Magelungen can be viewed from all the places I suggest for placement of this work. The area is close to the community and to some extent still isolated due to the surrounding forest. People come here throughout the year. People take walks, swim in the lake and enjoy the sun, play, exercise, rest. It is a meeting place. Here, depending on the activities being carried out, the boundary between the private and the public can become blurred.

Here one might detect only one verse one day; and the others at any other time. Or in order to take part of the whole poem one can walk between them. In this way the work plays over time.

 

Technical implementation

My proposal on park benches is; three Kajen sofas and two Kajen sol sofas. Both have been designed by Thomas Bernstrand and are produced by Nola Industrier AB.

The original Kajen sofas are made of pine wood. In my proposal pine wood is replaced with Accoya® which is a modified wood by acetylation. In the production of Accoya®, fast growing trees from FSC certified forests are used; as well as an environmentally friendly and non-toxic treatment. This treatment is a completely modifying process. The advantage of Accoya® is its exceptional durability, moisture resistance and dimensional stability. Therefore, it is suitable for harsh outdoor environments and harsh weather conditions.

The letters of the verses are cut with water jet technology in 5 mm thick brass. Afterwards they are glued in each milled letter in the sofas back ribs. The text is then lowered and at the same level as the wooden surface.

 

 

For print: A1.pdf

Contact: alejandralunden[a]mac.com

 

 

 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/3/8/goingpublic.se/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Comments are closed.